Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Σύγκριση δύο ενήλικων με ανομία και αφασία Broca με ομιλούμενη γλώσσα την Ελληνική ως προς την παραγωγή ρημάτων και ουσιαστικών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Νανούση, Βασιλική
dc.contributor.author Τσέκα, Ιωάννα
dc.date.accessioned 2020-06-26T07:58:23Z
dc.date.available 2020-06-26T07:58:23Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8253
dc.description.abstract Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η περίπτωση ενός 63 χρόνου άντρα, που υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση ύστερα από ατύχημα στον εργασιακό του χώρου και ως αποτέλεσμα εμφάνισε κατονομαστική αφασία (ανομία), και ενός 61 χρόνου άνδρα με αφασία Βroca. Και τα δύο άτομα είχαν την ίδια ηλικία, το ίδιο φύλο και μορφωτικό επίπεδο. Στους ασθενείς χορηγήθηκε το Mini Mental State Examination (MMSE), με στόχο να πραγματοποιηθεί μια σύντομη εξέταση της νοητικής κατάστασης και να αποκλειστεί η περίπτωση συνυπάρχουσας μορφής άνοιας. Αξιολογήθηκε η μνήμη τους μέσα από δοκιμασίες του WAIS III, για να αποκλειστούν ακόμα τυχόν προβλήματα μνήμης. Ακόμα, αξιολογήθηκε η κατονομασία ρημάτων και ουσιαστικών με τη χρήση εικόνων από την Ελληνική έκδοση του Object and Action Naming Battery των Druks και Masterson (2000), όπου τα αποτελέσματα έδειξαν καλύτερη επίδοση στα ρήματα από ότι στα ουσιαστικά για τον ασθενή με ανομία. Ο δεύτερος ασθενής με αφασία Broca σημείωσε καλύτερη επίδοση στην κατονομασία ουσιαστικών αντί ρημάτων, παρουσιάζοντας έτσι το αντίθετο μοτίβο. Ακόμα, οι δύο αυτοί ασθενείς συγκρίθηκαν ως προς την επανάληψη ουσιαστικών και την παραγωγή ουσιαστικών με και χωρίς οριστικό από ενικό και πληθυντικό αριθμό και το αντίστροφο. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στις έννοιες της επικοινωνίας, του λόγου, της ομιλίας και της γλώσσας. Έπειτα, γίνεται αναφορά στην ανατομία του λόγου, στον ορισμό της αφασίας ως διαταραχή και στην επεξήγηση των αίτιων της και των τύπων της αφασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση γύρω από τη διαταραχή πάνω στην οποία γίνεται η μελέτη, δηλαδή την αφασία και ειδικότερα την επίδοση στην παραγωγή ρημάτων και ουσιαστικών σε ασθενείς με ανομία και αφασία Broca. Στη συνέχεια, στα δύο επόμενα κεφάλαια, αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας και τα ευρήματα της μελέτης αντίστοιχα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αφασία el
dc.subject Αφασία Broca el
dc.subject Ανομική αφασία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.subject Αφασία αγωγής el
dc.subject Διαφλοϊκή κινητική αφασία el
dc.subject Διαφλοϊκή μεικτή αφασία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title Σύγκριση δύο ενήλικων με ανομία και αφασία Broca με ομιλούμενη γλώσσα την Ελληνική ως προς την παραγωγή ρημάτων και ουσιαστικών el
dc.title.alternative Comparison of two Greek speaking individuals with anomia and Broca’s aphasia to verbs and nouns production el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου