Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Η επίδραση του clinical Pilates στην Ισορροπία και Ποιότητα ζωής σε γυναίκες τρίτης ηλικίας με προβλήματα όρασης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μακρυνιώτη, Δήμητρα
dc.contributor.author Καϊμακάμη, Κυριακή
dc.date.accessioned 2022-07-15T09:08:53Z
dc.date.available 2022-07-15T09:08:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10512
dc.description.abstract Εισαγωγή: Η βελτίωση της ισορροπίας και της ποιότητας ζωής των γυναικών τρίτης ηλικίας με οπτική αναπηρία θεωρείται πολύ σημαντικής σημασίας. Το clinical Pilates φαίνεται να βοηθά στην βελτίωση αυτών των δυο παραγόντων. Η διερεύνηση της συσχέτισης της ποιότητας ζωής και της ισορροπίας με το clinical Pilates θα μπορέσει να φανεί πολύ χρήσιμη για την εφαρμογή και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών βελτιωτικών πρακτικών για τη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων. Σκοπός: Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάλυση της επίδρασης του clinical Pilates στην ποιότητα ζωής και στην ισορροπία σε γυναίκες τρίτης ηλικίας με οπτική αναπηρία. Μεθοδολογία: Η έρευνα διενεργήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού “Θεραπευτική άσκηση” την χρονική περίοδο από 01/09/2021 έως 31/01/2022 . Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 40 γυναίκες τρίτης ηλικίας με οπτική αναπηρία ( 20 εκ των οποίων έκαναν Pilates και 20 που δεν έκαναν Pilates) και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν το National Eye Institute Visual Functioning Questionnaire-25 και το SF-12 όπου αξιολογούν την ποιότητα ζωής του δείγματος και η Berg balance scale που αξιολογεί την ισορροπία των γυναικών. Η επεξεργασία και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του Microsoft Office Excel 2007 και του IBM SPSS Statistics Version 20.0, ενώ ο έλεγχος συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών πραγματοποιήθηκε με τους ελέγχους t για ανεξάρτητα δείγματα και το συντελεστή συσχέτισης Spearman. Αποτελέσματα: Η ποιότητας ζωής των γυναικών με οπτική αναπηρία που κάνουν Pilates (77.80 ± 5.74) δε διαφέρει σημαντικά από την ποιότητα ζωής των γυναικών που δεν κάνουν Pilates (76.8 ±6.76 ) (p=0.61, επίπεδο στατιστικής σημασίας p<0,05.) Όσον αναφορά τη φυσική κατάσταση, η ποιότητα ζωής των γυναικών που κάνουν Pilates (σκορ 46.75 ± 3.31) δε διαφέρει σημαντικά από την ποιότητα ζωής των γυναικών που δεν κάνουν Pilates(46.29 ± 3.64) (p=0.679, επίπεδο στατιστικής σημασίας p<0,05). Όσον αναφορά τη ψυχική κατάσταση, η ποιότητα ζωής των γυναικών που κάνουν Pilates (σκορ 45.37 ± 4.90) δε διαφέρει σημαντικά από την ποιότητα ζωής των γυναικών που δεν κάνουν Pilates(45.46 ± 3.13) (p=0.947, επίπεδο στατιστικής σημασίας p<0,05). Τέλος, η ισορροπία των γυναικών που κάνουν Pilates (σκορ 43.68 ± 3.14) είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της ισορροπίας των γυναικών που δεν κάνουν Pilates (41.48 ± 2.11) (p=0.015, επίπεδο στατιστικής σημασίας p<0,05). Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα μας έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά στη ποιότητα ζωής των γυναικών που κάνουν Pilates και αυτών που δεν κάνουν. Όσο αναφορά την ισορροπία φάνηκε πως αυτή είναι βελτιωμένη στο δείγμα γυναικών με οπτική αναπηρία που κάνει Pilates συγκριτικά με αυτές που δεν κάνουν Pilates. Θα πρέπει λοιπόν να προωθηθεί η άσκηση μέσω clinical Pilates στις γυναίκες τρίτης ηλικίας με οπτική αναπηρία προκειμένου να έχουν καλύτερη ισορροπία καθώς και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της ποιότητας ζωής του συγκεκριμένου πληθυσμού. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Τρίτη ηλικία el
dc.subject Clinical Pilates el
dc.subject Οπτική αναπηρία el
dc.subject Ποιότητα ζωής el
dc.subject Ισορροπία el
dc.subject Elderly el
dc.subject Clinical Pilates el
dc.subject Visual impairment el
dc.subject Quality of life el
dc.subject Balan el
dc.title Η επίδραση του clinical Pilates στην Ισορροπία και Ποιότητα ζωής σε γυναίκες τρίτης ηλικίας με προβλήματα όρασης el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής