Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τυπικών σχολείων για τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Πλώτας, Παναγιώτης
dc.contributor.author Αρφάνη, Μαρία
dc.contributor.author Ζερβού, Χριστίνα
dc.contributor.author Σάνι, Βεσίνα
dc.date.accessioned 2022-08-31T08:16:53Z
dc.date.available 2022-08-31T08:16:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10587
dc.description.abstract Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία μελετά τις γνώσεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τυπικών σχολείων της Πάτρας για τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, ως προς την ένταξη των παιδιών αυτών σε ένα πλαίσιο τυπικού σχολείου. Αποτελείται από δυο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο θεωρητικό μέρος γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της διαταραχής του αυτισμού, η ο-ποία αφορά τον ορισμό, τα επιδημιολογικά στοιχεία, την αιτιολογία, τα βασικά χαρακτηριστι-κά που εμφανίζει, τη διάγνωση, τις βασικές μορφές που τον αποτελούν, καθώς και τις θερα-πευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα δι-καιώματα που έχουν στην εκπαίδευση τα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, σύμφω-να με τον ισχύοντα νόμο 3699/2008. Κατόπιν, αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους μπορεί ένας μαθητής με ΔΑΦ να ενταχθεί σε μία τάξη τυπικού σχολείου, ώστε το περιβάλλον της τάξης να είναι κατάλληλο και ωφέλιμο τόσο για τον μαθητή με ΔΑΦ, όσο και για τον μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Στο ερευνητικό μέρος παρουσιάζεται η διαδικασία συλλογής του δείγματος της έρευνας, μέσω των ερωτηματολογίων που χορηγήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τους εκπαιδευτι-κούς τυπικών σχολείων. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η στατιστική ανάλυση μέσω του προ-γράμματος ΙΒΜ SPSS Statistics Version 26, ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα για τις γνώσεις που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί τυπικών σχολείων και τις στάσεις που διατηρούν οι ίδιοι προς τα άτομα με ΔΑΦ και την ένταξη των ατόμων αυτών σε τάξεις τυπικών σχολείων el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Αυτισμός el
dc.subject Εκπαιδευτικοί el
dc.title Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τυπικών σχολείων για τα παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου