Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διαδικτυακό σύστημα κρατήσεων online εισιτηρίων για κινηματογράφο

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ασημακόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.author Μαστρολέων, Ιωάννης(00416)
dc.date.accessioned 2022-11-09T08:23:41Z
dc.date.available 2022-11-09T08:23:41Z
dc.date.issued 2022-10
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10645
dc.description.abstract Η αναφορϊ που ακολουθεύ, ϋχει γραφτεύ ςτα πλαύςια πτυχιακόσ εργαςύασ για τo τμόμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών του Πανεπιςτημύου Πελοποννόςου. στην αναφορά αυτή θα αναλυθούν οι στόχοι, η μεθοδολογύα και τα εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν για την ολοκλόρωςη αυτόσ τησ εργαςύασ. Σο θεματικό αντικεύμενο τησ εργαςίας εύναι η μελϋτη και η ςχεδύαςη ενόσ διαδικτυακού ςυςτόματοσ κρατόςεων online ειςιτηρύων. Τελικός στόχος είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιασ διαδραστικός ιστοσελύδας μέσω τησ οπούασ θα μπορεύ να γύνει κρϊτηςη ειςιτηρύων. Για την επύτευξη του παραπϊνω ςτόχου ακολουθόθηκαν επιμϋρουσ βόματα τα οποία συνοψύζονται παρακϊτω και ςυνιςτούν τη μεθοδολογύα που χρηςιμοποιόθηκε για την παρούςα εργαςύα. στο θεωρητικό μϋροσ τησ παρούςασ πτυχιακόσ εργαςύασ θα μελετόςουμε τισ ϋννοιεσ των δεομϋνων, τησ πληροφορύασ και τησ οργϊνωςόσ τουσ με την χρόςη σύγχρονων συστημϊτων Βϊςεων Δεδομϋνων (Data base management systems). Επύςησ μελετόθηκαν και οι ςχεςιακϋσ βϊςεισ δεδομϋνων ςτισ οπούεσ βαςύζονται όλα τα ςύγχρονα διαδραςτικϊ περιβϊλλοντα. Όλα τα παραπάνω εφαρμόστηκαν για το σχεδιασμό μιασ ηλεκτρονικός σελύδασ ενόσ εικονικού κινηματογρϊφου- Movie Arena. Για την ανϊπτυξη τησ ςελύδασ χρηςιμοποιόθηκε η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα διαχεύριςησ περιεχομϋνου Wordpress. στο τελικό σταδιο η ηλεκτρονικό ςελύδασ του εικονικού κινηματογρϊφου- Movie Arena αναπτύχθηκε πλήρως και θα παρουσιαστει στην παρούςα εργασία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title Διαδικτυακό σύστημα κρατήσεων online εισιτηρίων για κινηματογράφο el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου