Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η επιβάρυνση που η δυσφαγία προξενεί στη ζωή των ασθενών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μαλατρά, Ιωάννα
dc.contributor.author Αρφαρά, Μαρία- Παρασκευή Α.Μ 1304
dc.contributor.author Οικούτα, Τσαμπίκα Α.Μ.1303
dc.date.accessioned 2016-12-19T07:36:45Z
dc.date.available 2016-12-19T07:36:45Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4259
dc.description.abstract Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται να διερευνηθεί το πώς επηρεάζουν τα προβλήματα κατάποσης την ποιότητα ζωής των ατόμων. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιήθηκαν δύο ερωτηματολόγια το Dysphagia Handicap Index ( DHI ) & Eating Assessment tool - 10 ( EAT-10 ). Αναλυτικότερα, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν : α) την αξιολόγηση της εγκυρότητας των ερωτηματολογίων DHI και EAT-10 στον ελληνικό πληθυσμό, β) τη διερεύνηση της επίδρασης των προβλημάτων κατάποσης στην ποιότητα ζωής , -και γ) την επιρροή στην ποιότητα ζωής ενός ατόμου λόγω δυσκολίας στη κατάποση από τα κοινωνικό – δημογραφικά του χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα για την υλοποίηση της έρευνας ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: αρχικά μετάφραση των δυο ερωτηματολογίων και μετέπειτα εντοπισμό του κατάλληλου πληθυσμού. Το δείγμα των φυσιολογικών ατόμων αποτελούνταν από 120 άτομα χωρισμένα σε έξι ηλικιακές ομάδες των 20 ατόμων η καθεμία, 10 άντρες και 10 γυναίκες η εκάστη. Οι ηλικιακές ομάδες ήταν:18-30,30-45,45-55,55- 65,65-75 και 75 και άνω. Τα ερωτηματολόγια χορηγηθήκαν και σε μία ομάδα ασθενών τεσσάρων ατόμων, με τις εξής διαταραχές: προβλήματα κατάποσης λόγω νευρολογικών επιληπτικών κρίσεων, καρδιαγγειακά προβλήματα ,νόσος του Parkinson, κακοήθης όγκος στον θυρεοειδή αδένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν αξιοπιστία των δυο ερωτηματολογίων βάση του συντελεστή Cronbach Alpha ( a ) . Ειδικότερα, ο συντελεστής για το σύνολο του ερωτηματολογίου DHI βρέθηκε : a = 0.950, ενώ για τις υποκλίμακες του ερωτηματολογίου αυτού βρέθηκαν a = 0.916; a = 0.787; a = 0.983 αντίστοιχα για την λειτουργική, φυσική και συναισθηματική. Ομοίως για το ερωτηματολόγιο EAT-10 ο συντελεστής αξιοπιστίας Cronbach Alpha, εμφανίζει επίσης υψηλή τιμή (a = 0.874). Επομένως , τα ερωτηματολόγια βρέθηκαν έγκυρα στον ελληνικό πληθυσμό. Μετέπειτα , βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση, τόσο μεταξύ των ερωτηματολογίων DHI και EAT – 10 (r = 0.940; p<0.01) , όσο και μεταξύ του ερωτηματολόγιου ΕΑΤ-10 και των υποκλιμάκων του DHI και συγκεκριμένα: λειτουργική (r = 0.869; p<0.01), φυσική (r = 0.879; p<0.01) και συναισθηματική (r = 0.917; p<0.01). Επίσης, βρέθηκε μη στατιστική σημαντική διακύμανση στις βαθμολογίες των δύο ερωτηματολογίων σε ότι αφορά το φύλο και συγκεκριμένα για την κλίμακα DHI (λειτουργική t = -0.862; p >0.05; φυσική t = -1.303; p >0.05; συναισθηματική t = -0.035; p >0.05) και το συνολικό βαθμό DHI (t = -0.822; p >0.05), όσο και για την κλίμακα ΕΑΤ – 10 (t = -0.803; p >0.05), την μόρφωση ομοίως : DHI (t = 1.155; p >0.05) και ΕΑΤ-10 (t = 0.748; p >0.05) , το ίδιο ισχύει και για τις υποκλίμακες της DHI (λειτουργική t = 0.414; p >0.05; φυσική t = 2.006; p >0.05; συναισθηματική t = 0.883; p >0.05) και τέλος το επάγγελμα : DHI (t = 2.051; p >0.05) και ΕΑΤ-10 (t = 1.639; p >0.05), αλλά και για τις υποκλίμακες της DHI (λειτουργική t = 1.593; p >0.05; φυσική t = 1.841; p >0.05; συναισθηματική t = 2.142; p >0.05) .Ωστόσο παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ της ηλικίας και της φυσικής υποκλίμακας του ερωτηματολογίου DHI (r = 0.181; p <0.05), η οποία ωστόσο είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 5%., δηλαδή τα προβλήματα φυσικής (σωματικής) φύσεως που προκαλούνται από τη δυσφαγία αυξάνονται όσο αυξάνεται και η ηλικία των ατόμων. Συνεπώς , σε ασθενείς με δυσφαγία, οι επιπτώσεις της ασθένειας επηρεάζουν μερικές από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες λειτουργίες, μεταξύ των οποίων την προφορική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση, αλλά και βασικές ζωτικές λειτουργίες, όπως την αναπνοή και την πρόσληψη τροφής. H μελέτη αυτών των επιπτώσεων και η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους ειδικούς σχετικά με την επιτυχία ή την αποτυχία της θεραπείας. Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη φανέρωσε ότι η δυσφαγία, επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, λόγω των διαφόρων προβλημάτων λειτουργικής, φυσικής και συναισθηματικής φύσεως που προκαλούνται. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Δυσφαγία el
dc.title Η επιβάρυνση που η δυσφαγία προξενεί στη ζωή των ασθενών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου