Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γεωργοπούλου, Σταυρούλα
dc.contributor.author Μπερή, Μαρία
dc.date.accessioned 2017-01-11T07:09:05Z
dc.date.available 2017-01-11T07:09:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4298
dc.description.abstract Η σπουδαιότητα της φωνής στην προσωπική και επαγγελματική καθημερινότητα των ανθρώπων έχει οδηγήσει τις συναφείς με αυτήν επιστήμες στην ενδελεχή μελέτη αυτής και των διαταραχών της. Η ανασκόπηση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας μαρτυρά τη συστηματική σύνδεση της ψυχικής-συναισθηματικής σφαίρας με την υγεία και τη λειτουργικότητα του φωνητικού μηχανισμού. Ειδικότερα, καταστάσεις όπως άγχος, θλίψη, πένθος και τραυματικά γεγονότα παρουσιάζονται συχνά ως αιτιολογικοί ή συνακόλουθοι παράγοντες μιας φωνητικής διαταραχής. Παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας και της διαγνωστικής επέτρεψε στους ειδικούς να διευρύνουν την οπτική τους χρησιμοποιώντας τις αντικειμενικές μετρήσεις φωνής. Οι παράμετροι F0, jitter, shimmer, και NHR, χωρίς να υποσκελίζουν τις αντιληπτικές μεθόδους, προσφέρουν μετρήσιμα- άρα συγκρίσιμα- δεδομένα, ξεπερνώντας το υποκειμενικό στοιχείο που ενίοτε οδηγεί σε επισφαλή συμπεράσματα. Στόχοι της παρούσας εργασίας είναι: α. η διερεύνηση της ύπαρξης ψυχοπαθολογικών χαρακτηριστικών στους ασθενείς φωνής, β. ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών αυτών (σε ποιο φάσμα της ψυχικής παθολογίας ανήκουν), γ. η εύρεση τυχόν σχέσης μεταξύ είδους ψυχοπαθολογίας, τύπου διαταραχής φωνής και αντικειμενικών παραμέτρων. Στην έρευνα συμμετείχαν 17 ασθενείς φωνής ως πειραματική ομάδα και 78 άτομα με υγιή φωνή, ως ομάδα ελέγχου. Οι δύο ομάδες κλήθηκαν να συμπληρώσουν του Ερωτηματολόγιο Γενικής Υγείας (ΕΓΥ- GHQ) και ένα σύντομο ιστορικό με προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικές με τη φωνητική υγιεινή. Σε 11 άτομα της πειραματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε καταγραφή φωνής (παραγωγή /a/ και /i/, μέτρηση 1-10, ανάγνωση και ελεύθερη ομιλία) στα πλαίσια της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν μερικώς τις υποθέσεις. Η πειραματική ομάδα είχε στατιστικώς σημαντική υψηλότερη επίδοση στην παράμετρο των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στη συνολική βαθμολογία του ΕΓΥ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι οι μη ασθενείς φωνής διέφεραν στατιστικώς σημαντικά από τους ασθενείς με λειτουργικές διαταραχές στην παράμετρο της υποχονδρίας. Δε βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των επιδόσεων του ΕΓΥ και των αντικειμενικών μετρήσεων φωνής. Στα συμπεράσματα του άρθρου συζητούνται η σημασία των ευρημάτων και οι προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαταραχές φωνής el
dc.subject Ψυχοπαθολογία el
dc.title Διαταραχές φωνής και ψυχοπαθολογία el
dc.title.alternative Η σχέση μεταξύ αντικειμενικών παραμέτρων φωνής και των διαστάσεων του Ε.Γ.Υ. el
dc.title.alternative Voice disorders and psychopathology:The relation between voice acoustic parameters and the dimentions of G.H.Q el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου