Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών σε θέματα διοίκησης. Διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών της Ηλείας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γεωργιάδου, Νίκη
dc.contributor.advisor Παναγιωτόπουλος, Γεώργιος
dc.contributor.advisor Μητρόπουλος, Ιωάννης
dc.contributor.author Σταθοπούλου, Νίκη
dc.date.accessioned 2020-05-12T07:39:06Z
dc.date.available 2020-05-12T07:39:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8144
dc.description.abstract Εισαγωγή: Οι νηπιαγωγοί είναι ο κλάδος των εκπαιδευτικών που κάποια στιγμή της εργασιακής τους πορείας θα κληθούν να ασκήσουν διοικητικά καθήκοντα στη μονάδα που υπηρετούν. Επομένως είναι απαραίτητο να κατέχουν τις βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης σχολικών μονάδων. Για να καταστεί αυτό δυνατό πρέπει να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνύσει τις απόψεις των προισταμένων νηπιαγωγών του νομού Ηλείας, σε σχέση με τη διοίκηση σχολικών μονάδων, και να αναδείξει την ανάγκη των νηπιαγωγών για επιμόρφωση σε θέματα διοίκησης, καθώς και τον τρόπο απόκτησης της συγκεκριμένης γνώσης. Υλικό και μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2019. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα και η λήψη των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων σε εννέα νηπιαγωγούς, που υπηρετούσαν, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, σε δημόσια Νηπιαγωγεία του νομού Ηλείας. Μέσω της μεθόδου, επιχειρείται ο εντοπισμός, η διερεύνηση και η συστηματική καταγραφή των απόψεων των νηπιαγωγών σε θέματα διοίκησης σχολικής μονάδας και επιμόρφωσης. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας προέκυψε ότι οι αιτίες που δυσχεραίνουν το διοικητικό έργο των νηπιαγωγών είναι κυρίως, η έλλειψη προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης και το γεγονός πως επιτελούν ταυτόχρονα διοικητικό και διδακτικό έργο. Τα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα δεν καλύπτουν τις ανάγκες των προϊσταμένων νηπιαγωγών. Επίσης διαπιστώθηκε πως για την άσκηση διοικητικού έργου θεωρούνται σημαντικά η γνώση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας του νηπιαγωγείου και προσόντα, όπως η οργανωτικότητα και ο χειρισμός Η/Υ. Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, οι νηπιαγωγοί αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων τα οποία δυσχαιρένουν το διοικητικό τους έργο. Η έλλειψη επιμόρφωσης δημιουργεί ανασφάλεια στις περισσότερες προϊσταμένες, οι οποίες προσπαθούν μόνες να επιλύσουν τα ζητήματα που προκύπτουν. Ένας τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων που βιώνουν οι προϊσταμένες νηπιαγωγοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι η στοχευμένη επιμόρφωση, όχι μόνο των υπηρετουσών ως προϊσταμένες, αλλά όλων των νηπιαγωγών. Όλες οι νηπιαγωγοί θα πρέπει να επιμορφώνονται σε θέματα διοίκησης καθώς είναι εν δυνάμει προϊσταμένες μίας σχολικής μονάδας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Εκπαίδευση ενηλίκων el
dc.subject Επιμορφωτικές ανάγκες el
dc.subject Νηπιαγωγοί el
dc.subject Διοίκηση νηπιαγωγείων el
dc.subject Adult education el
dc.subject Training needs el
dc.subject Kindergarten teachers el
dc.subject kindergarten schools el
dc.subject Management el
dc.title Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νηπιαγωγών σε θέματα διοίκησης. Διερεύνηση των απόψεων των νηπιαγωγών της Ηλείας el
dc.title.alternative The training needs of the kindergarten teachers in management. Exploring the views of kindergarten teachers in Ilia el
dc.type Μεταπτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου