Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΣΧΟΙΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
dc.contributor.author ΔΟΥΚΑΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ (6755)
dc.contributor.author ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (6845)
dc.contributor.author ΤΣΟΥΤΣΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6808)
dc.date.accessioned 2020-06-29T08:58:21Z
dc.date.available 2020-06-29T08:58:21Z
dc.date.issued 2020-06
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8255
dc.description.abstract Η η λ ε κ τ ρ ο π ρ ό ω σ η ε ί ν α ι , γ ι α δ ι α φ ό ρ ο υ ς λ ό γ ο υ ς , ή σ χ ε δ ό ν α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή γ ι α τ η ν π ρ ό ω σ η υ π ο β ρ ύ χ ι ω ν ο χ η μ ά τ ω ν . Τ ο γ ε γ ο ν ό ς α υ τ ό έ χ ε ι ο δ η γ ή σ ε ι σ τ ο ν α έ χ ο υ ν τ α υ π ο β ρ ύ χ ι α έ ν α α υ ξ η μ έ ν ο β α θ μ ό « ε ξ η λ ε κ τ ρ ι σ μ ο ύ » μ ε ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ α α π ό τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ή ς σ κ ο π ι ά ς Σ υ σ τ ή μ α τ α Η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς Ε ν έ ρ γ ε ι α ς ( μ ε γ ά λ η ς ι σ χ ύ ο ς η λ ε κ τ ρ ο π α ρ α γ ω γ ά ζ ε ύ γ η , μ ε γ ά λ η ς χω ρ η τ ι κ ό τ η τ α ς σ ε A h η λ . σ υ σ σ ω ρ ε υ τ έ ς , μ ε γ ά λ η ς ι σ χ ύ ο ς η λ . κ ι ν η τ ή ρ ε ς π ρ ό ω σ η ς κ λ π ) . Σ τ η ν π α ρ ο ύ σ α π τ υ χ ι α κ ή ε ρ γ α σ ί α α ν α λ ύ ε τ α ι η λ ε ι τ ουργία τ ω ν η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν που χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι γ ι α τ η ν κ ί ν η σ η κ α ι τ η ν ε π ι κ ο ι νω ν ί α τ ω ν υ π ο β ρ υ χ ί ω ν . Π ι ο σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , σ τ ο π ρ ώτ ο κ ε φ ά λ α ι ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι μ ι α ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή σ χ ε τ ι κ ά μ ε τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η κ α ι τ η δ ρ ά σ η τ ω ν υ π ο β ρ υ χ ί ω ν τ ό σ ο σ ε παγκόσμια όσο και σε ελληνικά χωρικά ύδατα . Α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο δ ε ύ τ ε ρ ο κ ε φ ά λ α ι ο , σ τ ο ο π ο ί ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς τ η ς φ υ σ ι κ ή ς ( ά νω σ η , π ί ε σ η , κ τ λ ) π ο υ ε ί ν α ι α π α ρ α ί τ η τ ε ς για τ η ν κί ν η σ η τ ω ν υ π ο β ρ υ χ ί ω ν . Κ α τ ό π ι ν στο τ ρ ί τ ο κ ε φ ά λ α ι ο , π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι τ α δ ι ά φ ο ρ α μ έ ρ η α π ό τ α ο π ο ί α α π ο τ ε λ ε ί τ α ι έ ν α υ π ο β ρ ύ χ ι ο . Σ τ η ν σ υ ν έ χ ε ι α , σ τ ο τ έ τ α ρ τ ο κ ε φ ά λ α ι ο α ν α λ ύ ο ν τ α ι ο ι τ ύ π ο ι τ ω ν υ π ο β ρ υ χ ί ω ν μ ε β ά σ η τ α σ υ σ τ ή μ α τ α π ρ ό ω σ η ς π ο υ δ ι α θ έ τ ο υ ν . Οι δύο μ ε γ ά λ ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ε ί ν α ι ή η λ ε κ τ ρ ι κ ή π ρ ό ω σ η κ α ι η π υ ρ η ν ι κ ή π ρ ό ωσ η Σ τ ο π έ μ π τ ο κ ε φ ά λ α ι ο π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι λ ε π τ ο μ ε ρ ή ς α ν ά λ υ σ η τ ω ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν τ η ς η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς π ρ ό ω σ η ς ( η λ ε κ τ ρ ο π ρ ό ω σ η ς ) π ο υ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι σ τ α σ ύ γ χ ρ ο ν α υ π ο β ρ ύ χ ι α τ ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ π ο λ ε μ ι κ ο ύ ν α υ τ ι κ ο ύ κ α ι σ τ ο έ κ τ ο κ α ι τ ε λ ε υ τ α ί ο κ ε φ ά λ α ι ο α ν α λ ύ ο ν τ α ι τ α σ υ σ τ ή μ α τ α ε π ι κ ο ι νω ν ί α ς τ ω ν υ π ο β ρ υ χ ί ω ν μ ε τ ο ν έ ξ ω κ ό σ μ ο (sonar και κεραίες ) . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ el
dc.title ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΡΟΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου