Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT–RETURN TO SPORT AFTER INJURY ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ξεργιά, Σοφία
dc.contributor.author Πητζιράκη, Αδαμαντία
dc.date.accessioned 2020-11-05T06:24:33Z
dc.date.available 2020-11-05T06:24:33Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8786
dc.description.abstract ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Ένας συχνός τραυματισμός των αθλητών είναι αυτός του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, το οποίο συνήθως αναπόφευκτα καταλήγει σε χειρουργική αντιμετώπιση. Για την επιστροφή στο άθλημα είναι σημαντικό να ελεγχθεί τόσο η φυσική αποκατάσταση όσο και η ψυχολογική. Η κλίμακα Anterior Cruciate Ligament-Return to Sport after Injury (ACL-RSI) είναι ένα βασικό εγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των ψυχολογικών παραγόντων των αθλητών και την ετοιμότητα τους για την επιστροφή στο άθλημα τους μετά από χειρουργική ανακατασκευή. ΣΚΟΠΟΣ : Ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η μετάφραση και η πολιτισμική προσαρμογή στα ελληνικά της κλίμακας Anterior Cruciate Ligament–Return to Sport after Injury (ACL–RSI), καθώς και η αξιολόγηση των ψυχομετρικών στοιχείων της, μέσω της πιλοτικής εφαρμογής. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ : Αρχικά, το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε με την ειδική μεθοδολογία του Forward and Back Translation. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική μελέτη για την τελική διαμόρφωση της μεταφρασμένης εκδοχής της κλίμακας σε ένα μικρό δείγμα, το οποίο περιλαμβάνεται από 7 αθλητές οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο ανακατασκευής του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Τέλος, μελετήθηκαν τα αποτελέσματά της και κρίθηκε η πρώιμη εγκυρότητα και η αξιοπιστία της μεταφρασμένης κλίμακας μέσω στατιστικής ανάλυσης. Για την εγκυρότητα αξιολογήθηκε η Εγκυρότητα Όψης και η Εγκυρότητα Περιεχομένου και για την αξιοπιστία ελέγχθηκε η Εσωτερική Συνέπεια. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Η διαδικασία της μετάφρασης και στάθμισης της κλίμακας πραγματοποιήθηκε χωρίς σημαντικά προβλήματα. Η Εγκυρότητα Όψης ήταν ικανοποιητική χωρίς παράπονα από τους συμμετέχοντες και η Εγκυρότητα Περιεχομένου ήταν, επίσης, καλή αλλά αμφιλεγόμενη η ακρίβειά της. Σχετικά με την Εσωτερική Συνέπεια το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν εξαιρετικό με την τιμή του συντελεστή του Cronbach’s alpha να είναι 0.887. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η κλίμακα μεταφράστηκε στα ελληνικά με επιτυχία και η πιλοτική εφαρμογή της ήταν ικανοποιητική. Τα πρώιμα αποτελέσματα της ανάλυσης των ψυχομετρικών στοιχείων είναι επαρκείς, ώστε να συνεχίσει η ολοκλήρωση της στάθμισης με την ανάλυση στο τελικό δείγμα το οποίο θα περιλαμβάνεται από αρκετά μεγαλύτερο αριθμό, περίπου 200 αθλητές, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε χειρουργείο ανακατασκευής του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Τότε θα γίνει η εξακρίβωση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας της μεταφρασμένης κλίμακας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject ACL el
dc.subject Return to sport el
dc.subject Ψυχολογικοί παράγοντες el
dc.subject Μετάφραση el
dc.subject Πολιτισμική στάθμιση el
dc.subject Ανακατασκευή el
dc.subject Εγκυρότητα el
dc.subject Αξιοπιστία el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT–RETURN TO SPORT AFTER INJURY ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ el
dc.title.alternative TRANSLATION AND CROSS-CULTURAL ADAPTATION OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT-RETURN TO SPORT AFTER INJURY SCALE INTO GREEK el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου