Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Λογιστικές διαδικασίες σύστασης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Θανασάς, Γιώργος
dc.contributor.author ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ Α.Μ.14538
dc.date.accessioned 2022-06-06T08:09:20Z
dc.date.available 2022-06-06T08:09:20Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10288
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε όλες τις διεργασίες σύστασης μιας επιχείρησης στην Ελλάδα περιλαμβάνοντας και ανάλυση των εμπλεκόμενων δημοσίων φορέων για να λάβουν νομική προσωπικότητα και εγκυρότητα στο καταστατικό τους. Συγκεκριμένα, θα περιγράψει όλα τα βασικά είδη εταιριών που ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι διαφορές και τα πλεονεκτήματα κάθε μίας όσον αφορά τόσο την ίδρυση όσο και λειτουργία τους, ακολουθούμενα από τα λογιστικά βιβλία που τηρούν. Εν συνεχεία, η εργασία θα εστιάσει στο πρακτικό μέρος της ίδρυσης των επιχειρήσεων με όλους τους δημοσίους φορείς που απαιτούνται και ανά νομική μορφή για να κλείσει με την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη σύγκριση τους. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Λογιστικά βιβλία el
dc.subject Κεφαλαιουχικές Εταιρίες el
dc.subject Εταιρίες - Οντότητες el
dc.title Λογιστικές διαδικασίες σύστασης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής