Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Εμπειρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων της τεχνικής ανάλυσης. Μελέτη περίπτωσης EUR/USD 1999-2019 με τη χρήση διαγραμμάτων ιαπωνικών κηροπηγίων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόβας, Δημήτριος
dc.contributor.author ΚΟΛΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.15437
dc.date.accessioned 2022-07-13T07:32:37Z
dc.date.available 2022-07-13T07:32:37Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10475
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζει την Τεχνική Ανάλυση με την χρήση κηροπήγιων ως εργαλείο για την λήψη αποφάσεων τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισμός και η φιλοσοφία της τεχνικής ανάλυσης. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στις θεωρίες του Dow-Jones καθώς και στην κυματική θεωρία κατά του Elliott όπου θα μας βοηθήσουν στο πρακτικό μέρος της παρούσας εργασίας Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές έννοιες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι αναλυτές στα διαγράμματα τιμών. Επιπλέον, γίνεται εκτενής αναφορά στη διαγραμματική ανάλυση και στους κυρίους διαγραμματικούς σχηματισμούς Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των πιο διαδεδομένων δεικτών που χρησιμοποιούν οι αναλυτές και γίνεται αναφορά στο πως μπορούν να φανούν χρήσιμοι πάνω στα διαγράμματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνική των κηροπηγίων κατά του Steve Nilsson. Θα δούμε αναλυτικά όλους τους πιθανούς σχεδιασμούς των κηροπηγίων καθώς και το τι πληροφορίες μπορούν να μας για την πορεία μιας αγοράς. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα δούμε το πρακτικό μέρος της πτυχιακής εργασίας όπου γίνεται εφαρμογή των εργαλείων της τεχνικής ανάλυσης από τα κεφάλαια 2,3,4. Η μελέτη περίπτωσης αφορά την σχέση EUR/USD από το 1999 έως και το 2019. Θα μελετήσουμε αυτό το ζεύγος συναλλάγματος τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα καθώς θα συναντήσουμε ποικιλία ως προς την χρήση των εργαλείων της τεχνικής ανάλυσης. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα εργαλεία, η βιβλιογραφία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Τεχνική ανάλυση el
dc.subject Θεωρία Dow-Jones el
dc.subject Κυματική θεωρία Elliott el
dc.subject Τεχνική των κηροπηγίων el
dc.title Εμπειρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων της τεχνικής ανάλυσης. Μελέτη περίπτωσης EUR/USD 1999-2019 με τη χρήση διαγραμμάτων ιαπωνικών κηροπηγίων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής