Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ερευνητική μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των παραγωγών της Περιφέρειας Κρήτης σε τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας στον τομέα των θερμοκηπιακών συστημάτων με σκοπό την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καυγά, Αγγελική
dc.contributor.author ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.12665
dc.date.accessioned 2022-09-05T10:28:40Z
dc.date.available 2022-09-05T10:28:40Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/10595
dc.description.abstract Ο τομέας που αφορά την αγροδιατροφή κατέχει σημαντική θέση σε μία χώρα, γιατί συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια του πληθυσμού, ενισχύει την σταθερότητα και την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός του αγροδιατροφικού τομέα μπορούν να αποτελέσουν κομβικό σημείο για μια πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία, και την ορθή παραγωγή τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτό, στον τομέα της Γεωργίας γίνονται συνεχείς μελέτες και διάφορες επενδύσεις που εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του αγροδιατροφικού τομέα. Συγκεκριμένα, υπάρχει εξέλιξη των υποδομών σχετικά με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων στην Ελλάδα (Internet of Things), με ασύρματους αισθητήρες, εγκατεστημένους στις αγροτικές καλλιέργειες. Η τεχνητή νοημοσύνη αναβαθμίζει το επίπεδο της Γεωργίας μέσω των έξυπνων συστημάτων με τη βοήθεια: ρομπότ, αισθητήρων, Cloud computing, ανάλυση Big Data, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του γεωργικού τομέα. Με τον όρο Γεωργία, δεν αναλύονται μονάχα οι τεχνολογίες αλλά κυρίως ο ανθρώπινος παράγοντας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι ανάγκες - στάσεις και απόψεις του γεωργικού πληθυσμού της Κρήτης, για τις μεταβολές που συντελούνται στη γεωργία και ο βαθμός διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στο αγροτικό πεδίο της περιοχής. Επίσης, γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί ο βαθμός ανάγκης για επιμόρφωση του συγκεκριμένου πληθυσμού και οι αντιλήψεις τους για τις δεξιότητες που καλείται να αναπτύξει ο αγρότης της σημερινής εποχής, ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλήρες προφίλ, κοινωνικά και οικονομικά αποδεκτό. Η παρούσα έρευνα, διεξάχθηκε τον χειμώνα του 2022 με τυχαία δειγματοληψία, είχε ως σκοπό να εξάγει τις γνώσεις, τις στάσεις καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παραγωγών της Περιφέρειας Κρήτης σε τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας στον τομέα των θερμοκηπιακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα 44 ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 41 άνδρες, και από 3 γυναίκες, αφού προηγήθηκε μία αναλυτική πληροφόρηση της έρευνας και των σκοπών της. Η δυσαναλογία αυτή μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί γνωστό χαρακτηριστικό των αγροτικών επαγγελμάτων της χώρας μας. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σταδιακά. Ο χρόνος που δόθηκε και τηρήθηκε για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων δε ξεπερνούσε τα 30 λεπτά. Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο γενικό θέμα, στο οποίο αναφέρονται τα ερευνητικά ερωτήματα, ο σκοπός, η διάρθρωσή της, επίσης αναλύεται η εκπαίδευση ενηλικών, η χρησιμότητα της γεωργικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές ανάγκες των γεωργών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία βιβλιογραφική αναφορά στη γεωργική εκπαίδευση, και στις καινοτομίες στον τομέα της γεωργίας, την Ευφυή Γεωργία, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του γεωργικού τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, χρησιμοποιώντας δεδομένα σχετικά με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή, την παραγωγική τους κατεύθυνση. Επίσης, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η μέθοδος δειγματοληψίας, η διαδικασία σύνταξης του ερωτηματολογίου και το θεωρητικό υπόβαθρο των στατιστικών αναλύσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα από την επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα βασικά συμπεράσματα, οι περιορισμοί της έρευνας, η επαλήθευση ή μη των ερευνητικών υποθέσεων, οι προτάσεις για εφαρμογή των αποτελεσμάτων και ο προβληματισμός για περαιτέρω έρευνα, η οποία ολοκληρώνεται με τις βιβλιογραφικές αναφορές και τα παραρτήματα όπου βρίσκεται η κωδικοποίηση των μεταβλητών και το ερωτηματολόγιο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ευφυής Γεωργία el
dc.subject Θερμοκηπιακές καλλιέργειες στην Κρήτη el
dc.subject IoT στη γεωργία el
dc.title Ερευνητική μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών των παραγωγών της Περιφέρειας Κρήτης σε τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας στον τομέα των θερμοκηπιακών συστημάτων με σκοπό την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου