Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ρυθμός απομάκρυνσης της αμμωνίας σε βιολογικά φίλτρα ενυδρειοπονικών συστημάτων υφάλμυρου νερού

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βλάχος, Νικόλαος
dc.contributor.author ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.11959
dc.date.accessioned 2021-09-15T08:31:24Z
dc.date.available 2021-09-15T08:31:24Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9545
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσης διπλωματικής πειραματικής εργασίας ήταν η μελέτη του ρυθμού απομάκρυνσης της αμμωνίας σε ενυδρειοπονικό σύστημα με τρεις διαφορετικές αλατότητες (1,5 ppt, 5 ppt και 7 ppt). Η πειραματική διαδικασία διήρκησε 65 ημέρες. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν 3 αυτόνομα συστήματα ενυδρειοπονίας με τη μέθοδο του θρεπτικού υποστρώματος συνολικού όγκου 180 L. Κάθε σύστημα αποτελούνταν από 3 δεξαμενές εκτροφής των ψαριών όγκου 38 L, ένα βιολογικό φίλτρο τύπου sump και μια υδροπονική κυλινδυρική υδροπονική δεξαμενή όγκου 0,016 m3. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 90 λαβράκια μέσου βάρους 3.92 ± 0.83 gr και µέσου µήκους 7.62 ± 0.47cm, τα οποία διαμοιράσθηκαν ανά 10 άτομα/δεξαμενή εκτροφής/αλατότητα ήτοι (30 άτομα /σύστημα) για διάστημα 45 ημέρες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 12 άτομα ήμερης ρόκας (E.sativa) μέσου ύψους 10,7 ± 1,2 cm , τα οποία διαμοιράσθηκαν ανά 4 φυτά στα 3 υδροπονικά συστήματα θρεπτικού υποστρώματος (NFT). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποσοστιαία απορρόφηση των θρεπτικών (ολικής αμμωνίας) από τα φυτά (NRE) δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές και στις τρεις πειραματικές μεταχειρίσεις (ANOVA, p>0,05). Η απομάκρυνση της αμμωνίας (R TAN) στο φίλτρο παρουσίασε στατιστικά μεγαλύτερη τιμή στην μεταχείριση με αλατότητα 7 ppt σε σχέση με τις μεταχειρίσεις 5 ppt και 1,5 ppt (ANOVA, p<0.05). Η παρούσα εργασία αναδεικνύει τη σημαντικότητα συγκαλλιέργειας σε υφάλμυρο σύστημα ενυδρειοπονίας της ρόκας και του λαβρακιού με ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη τους στην αλατότητα 1,5ppt. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Ενυδρειοπονία el
dc.subject Υδραυλικό φορτίο el
dc.subject Κλειστό σύστημα εκτροφής el
dc.subject NFT el
dc.title Ρυθμός απομάκρυνσης της αμμωνίας σε βιολογικά φίλτρα ενυδρειοπονικών συστημάτων υφάλμυρου νερού el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου